سوالات فرایند مدیریت ریسک (تصمیم گیری در مسائل مالی،مدیریت مالی 2)

سوالات فرایند مدیریت ریسک (تصمیم گیری در مسائل مالی،مدیریت مالی 2)

در این مطلب مجموعه ای سوالات فصل 21 تصمیم گیری در مسائل مالی (فرایند مدیریت ریسک) ارائه شده است.

1- عدم اطمینان ،ریسک وتفاوت بین آن دورا توضیح دهید؟

عدم اطمینان:به تصمیمی که براساس شناخت ناقص واطلاعات نامطمئن دررابطه بافعالیتها وپروژه هااخذ شود،اطلاق می گردد.
ریسک :احتمال زیان یاآسیب دیدن دراثریک موقعیت خاص است وشامل تمامی احتمالات مربوط به صدمه دیدن ،خسارت وزیانی را شامل می شود که درتحقق اهداف سازمان اثرگذار هستند.

تفاوت عدم اطمینان و ریسک: در عدم اطمینان حداقل ،احتمالات مربوط به حالات ممکن یک تصمیم مشخص نیستند اما درریسک هم حالات ممکن و هم احتمالات هریک از حالات ممکن در یک تصمیم مشخص هستند.

2- مدیریت ریسک رابیان نمایید؟

مدیریت ریسک اقداماتی است که هرسازمان بادر نظر گرفتن ریسک مربوط به فعالیتهایش آنها رادر راستای کسب سود وحداکثر کردن جریانات نقدی ناشی ازفعالیتهای خود به کار می برد.تمرکزاصلی مدیریت ریسک برشناسایی وپوشش ریسک این فعالیتها درراستای حداکثرکردن ثروت سهامداران است.

3- اقدامات تامینی(پوشش ریسک) درفرآیند مدیریت ریسک راتشریح نمایید؟

به مجموعه اقداماتی که مدیریت جهت تعدیل وکاهش ریسک مربوط به فعالیتهای واحدتجاری انجام می دهد،اقدامات تامینی اطلاق می شود.به ندرت بدون هزینه انجام می شوند.اکثرشرکتها برای کاهش ریسک مربوط به فعالیتهای خوددست به اقدامات تامینی می زنند.هدف شرکتها ازاین اقدامات ایجادوجه نقد برای واحدتجاری نیست.بلکه دلیل اصلی این امر کاهش ریسک برنامه ریزیهای مالی واحد تجاری است.

4- ابزارهای مدیریت مالی رانام برده وتوضیح دهید؟

1-ابزارهای مالکیت  2- ابزارهای بدهی  3- ابزارمشتقه  4- ابزارهای ترکیبی
ابزارهای مالکیت: مربوط به حقوق صاحبان سهام است ورایج ترین آنها سهام عادی است.
ابزارهای بدهی:نشانگر وامی هستند که صاحبان یک شرکت ازاشخاص حقیقی وحقوقی می گیرند.
ابزارمشتقه:ابزارهایی می باشند که ارزش آنها از ارزش سایراوراق بهادارمشتق می شوند.مثل اختیارهای معامله،فراردادهای آتی وسلف وسوآپ
ابزارهای ترکیبی: ترکیبی ازسه ابزار اول می باشد. مثل:اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی

5- اختیارهای خریدو فروش سهام راشرح دهید؟

اختیار خرید:در اختیارخرید، دارنده می تواند درازای ارائه اختیار درتاریخ مشخصی در آینده ،دارایی مورد نظررا باقیمت توافق شده خریداری نماید.
اختیارفروش:در اختیارفروش ،دارنده می تواند در ازای ارائه اختیار،در تاریخ مشخصی در آینده دارایی مورد نظررا با قیمت توافق شده به فروش رساند.

6- قراردادهای سلف و آتی راشرح دهید؟

قرارداد سلف ، قراردادی است که طرفین آن توافق می کنند در تاریخ مشخصی درآینده ،مقدار کالای معینی که قیمت آن نیز درقرارداد معلوم است، معامله نمایند.

قرارداد آتی ، قراردادی است که از نظرتحویل کالاونحوه پرداخت قیمت آن در آینده مشخص ،همانند قرارداد سلف است ولی میزان کنترل بیشتراست و ریسک طرفین در مقابل یکدیگر بسیارکم است وآنها هیچ مسئولیتی درمقابل هم ندارند.زیرا در قرارداد آتی واسطه ای مشخص وجود ندارد.این دو قرارداد(سلف و آتی) ابزارهایی برای مدیریت ریسک به شمار می روند تاازطریق آنها اثرنوسانات احتمالی آتی درقیمت کالاهای مشخص در قراردادهای سلف وآتی خنثی شود.

7- سوآپ یعنی چه وآن را در قالب مدیریت ریسک شرح دهید؟

قرارداد سوآپ ،مجموعه ای ازجریانات نقدی شناور با مجموعه ای از جریانات نقدی ثابت تاخت زده می شوند.قراردادهای سوآپ یکی ازکاربردی ترین ابزارهای مدیریت ریسک محسوب می شود که در آن افرادی که می خواهند از نوسانات قیمت پرهیز کنند، جریانات نقد ثلبت را ترجیح می دهند و افراد دیگری هم با پذیرش ریسک بیشتر ،جریانات نقد شناور را ترجیح می دهند.

8- فرآیند مدیریت ریسک راهمراه باچارچوب ارائه شده توسطAIRM، تبیین نمایید؟

مدیران ریسک به سمتی حرکت می کنند که تاحد امکان یک چارچوب برای مدیریت ریسک ارائه نمایند. یکی از این چارچوبها توسط انجمن میران ریسک وبیمه انگلستان AIRMارائه شده است.AIRMمدیریت ریسک رایک رویکرد موثر برای تشخیص وشناسایی ریسک ،ارزیابی اثرات احتمالی ریسک ،کاهش یاحذف ریسکهایی که قابل حذف نیستند تعریف می کند.

فرایند مدیریت ریسک ارائه شده توسط AIRMشامل موارد زیر است:

تشخیص ریسک – تحلیل ریسک – ارزیابی ریسک – گزارش ریسک(فرصتهاوتهدیدات) – تصمیم- برخورد بارریسک – گزارش ریسک باقیمانده – بازنگری

9- شناسایی و کنترل ریسک راتشریح نمایید؟

شناسایی ریسک یعنی تعیین ،تعریف و شناسایی سازمان در شرایط عدم اطمینان. این امر مستلزم شناخت درون سازمان ،محیط اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی وقانونی که سازمان در آن فعالیت می کند به همراه شناخت وفهم عمیق از اهداف استراتژیک و عملیاتی سازمان است که این موارد در راستای نیل به اهداف سازمان از عوامل حیاتی موفقیت و استفاده بهینه از فرصتها و مقابله مناسب باتهدیدات به شمار می آیند.

10- هفت تکنیک موثر برای شناسایی ریسک رابیان نمایید؟

1- تجزیه و تحلیلهای آماری  2- تجزیه وتحلیلهای قراردادی 3- زمیته یابیها وچک لیستها 4- تجزیه و تحلیلهای نموداری 5- مصاحبه با کارشناسان و متخصصین 6- تجزیه و تحلیل وضعیت مالی  7- بازرسیهای شخصی

سوالات تشریحی فصل 21

1- دیدگاههای مختلف دررابطه با ریسک نام برده وتوضیح دهید؟

دو دیدگاه در رابطه با ریسک ارائه می شود. دیدگاه اول: ریسک عبارتست از ،هرگونه نوسانات احتمالی در بازده های آتی .دراین دیدگاه نوسانات مثبت و منفی در بازده آینده مد نظر قرارمی گیرند.

دیدگاه دوم : ریسک یعنی هرگونه نوسانات احتمالی منفی در بازده های آتی . دراین دیدگاه فقط نوسانات منفی در بازده های آتی مورد توجه قرار می گیرند

2- اختیار معامله را توضیح دهید و انواع اختیارها را از نظر تاریخ اعمال نام ببرید.

اختیار معامله توافقی بین واگذار کننده و تحصیل کننده حق خرید و یا فروش دارایی تعهد شده است. به طوری که دارنده ی اختیار، حق خرید یا فروش یک دارایی مشخص را با یک قیمت تعیین شده و در تاریخی معین در آینده رادارد.

اختیارها ازنظر تاریخ اعمال به انواع زیر تقسیم می شود:

1- اختیار اروپایی      2- اختیار آمریکایی      3- اختیار آسیایی

3- ارزیابی ریسک را تعریف کنید ومعیارهای ریسک را نام ببرید.

پس از اینکه فرآیند تحلیل ریسک کامل گردید و ریسک تخمین زده شد، لازم است ریسک تخمین زده شده را با معیارهای ریسک که سازمان مورد بررسی تعیین کرده است، مقایسه نماییم.

معیارهای ریسک شامل : درآمدها، هزینه هاو سودهای مربوط به فعالیتها، الزامات قانونی ،یاعوامل محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی یا عوامل مربوط به سهامداران می باشد.

4- روش های طبقه بندی ریسک را نام ببرید و هر کدام را مختصرا توضیح دهید؟

1- ریسکهای استراتژیک   2- ریسکهای عملیاتی   3- ریسکهای اقتصادی

ریسکهای استراتژیک: فرصتهایی هستند که در نتایج آنها انحرافات بلند مدت وجود دارد.شامل ریسک شهرت ،ریسک کیفیت و ریسک برند(نام تجاری)
ریسکهای عملیاتی :ریسکهای تجاری سنتی و ریسکهای مخاطره آمیزهستند که برای سالها مدیریت و اداره می شوند.
ریسکهای اقتصادی: وضعیتهای سیاسی و مالی هستند که از طریق رویدادهای کوچک وبزرگ ناشی می شوند.مثل ریسک نرخ تسعیر ارز وریسک نرخ بهره

5- یکی از تکنیک های شناسایی ریسک ،تجزیه وتحلیلهای قراردادی است ،آنرا توضیح دهید؟

اشخاص ،قراردادهای متنوعی باشرکتها منعقد می کنند مثل سفارشات خرید و فروش ،قرارهای استخدام ، ادغام ،تحصیل و قراردادهای بیمه و غیره.مردم به ندرت قراردادها رابادقت می خوانند در نتیجه ممکن است باریسکهای بالایی مواجه شوند.اما شرکتهااین قراردادهارا به دقت بررسی می کنند بنابراین باید از مشاورین حقوقی و کارشناسان و متخصصین به نحو احسن بهره برده تااین نوع ریسک را کاهش دهند.

سوالات تستی فصل 21

1- تصمیمی که براساس شناخت ناقص و اطلاعات نامطمئن در رابطه با پروژه ها اخذ شود را…….گویند.

الف) ریسک            ب) عدم اطمینان ج) مدیریت ریسک     د) اقدامات تامینی

2-اقدامات مربوط به تعدیل ریسک با عنوان ………..شناخته می شوند.

الف) ریسک          ب) ابزار مدیریت  ج) اقدامات تامینی     د) اختیار معتمله

3- اختیارهای معامله مثالی ازکدام یک ازابزارهای مدیریت است.

الف) ابزار بدهی     ب) ابزار مشتقه ج) ابزار ترکیبی      د) ابزار مالکیت

4- اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی کدام یک از ابزارهای مدیریت است؟

الف) ابزار ترکیبی    ب) ابزار بدهی ج) ابزار مشتقه       د) ابزار مالکیت

5- اعمال کدام اختیار معامله بستگی به متوسط قیمت در طول عمراختیار دارد؟

الف) اختیار آمریکایی     ب) اختیار آسیایی ج) اختیار خرید وفروش   د) اختیار اروپایی

6- در کدام قرارداد، مجموعه ای ازجریانات نقدی شناور بامجموعه ای از جریانات نقدی ثابت تاخت زده می شوند.

الف) قرارداد سلف        ب) قراردادآتی  ج) قرارداد سلف وآتی     د) قرارداد سوآپ

7-  “انعکاس و ارائه ریسک های شناسایی شده درقالب ساختار منسجم و منظم ” کدام یک از مواردزیررا شامل می شود؟

الف) توصیف ریسک    ب) تحلیل ریسک ج) شناسایی ریسک       د) گزارش ریسک

8- ” یک واحد تجاری مشخص باید به سهامداران خود طبق اساسنامه در رابطه باسیاستهای مدیریت ریسک وکارآیی خود درراستای رسیدن به اهداف سازمان ،گزارش دهد” کدام یک از گزارشات ریسک رابیان می نماید؟

الف) گزارشات درون سازمانی      ب) گزارش ریسک  ج)گزارشات برون سازمانی    د) برخورد باریسک

9- ” فرصتهایی هستند که در نتایج آنها انحرافات بلند مدت وجود دارد”به کدام یک از روشهای ریسک گویند؟

الف) ریسکهای عملیاتی      ب) ریسکهای استراتژیک  ج) ریسکهای اقتصادی       د) ریسکهای تجاری

10- ریسکهای مخاطره آمیز جزء کدام یک از ریسکهای زیراست؟

الف) ریسکهای اقتصادی    ب) ریسکهای کیفیت  ج) ریسکهای عملیاتی       د) ریسکهای تجاری سنتی

بازگشت به صفحه اصلی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.