دانلود جزوه دست نویس حسابداری دولتی(باباجانی)

جزوات حسابداری دولتی باباجانی

حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یک سیستم ابلاعاتی است که ابلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت وواحدهای تابعه را به نحوی تشخیص، ثبت، ببقه بندی، تلخیص، تجزیه و تحلیل و تفسیر مینماید که از یک سودولت و مقامات منتخب مرد را در ادای مسئولیت پاسخگویی و تصمیمگیری صحیح مالی و کنترل برنامده هدایمصوب یاری نموده و از سوی دیگر زمینه را برای قضداوت آگاهانده مدرد نسدبت بده عملکدرد دولدت و ارزیدابیمسئولیت پاسخگویی فراهم می نماید.

این پک شامل سه جزوه می باشد

قیمت:۳۸۰۰تومان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.