مرور رده

تعاریف واژه گان

تعریف کیفیت افشا

در فایل زیر تعریف کیفیت افشا به همراه سال، شماره صفحه و منبع (در قالب فایل WORD) قرار داده شده است. با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف مالکیت دولتی

یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموما این گونه تصور می­ شود که ساختار مالکیت شرکت ها ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت­ های نظارتی که سرمایه­ گذاران مختلف در این…

تعریف توانایی مدیران

 دو نظریه رقابتی وجود دارد. اولین نظریه به نظریه فشار بازار اشاره دارد. در این نظریه بیان می شود که فشار بازار ناشی پوشش خبری منجربه رفتارهای نزدیک بینانه مدیریتی می­ شود که در این صورت انگیزه فعالیت­ های مدیریت سود را افزایش می­ دهد. دومین…

تعریف پوشش خبری

 دو نظریه رقابتی وجود دارد. اولین نظریه به نظریه فشار بازار اشاره دارد. در این نظریه بیان می شود که فشار بازار ناشی پوشش خبری منجربه رفتارهای نزدیک بینانه مدیریتی می­ شود که در این صورت انگیزه فعالیت­ های مدیریت سود را افزایش می­ دهد. دومین…

تعریف مدیریت سود

تضاد منافع بین مدیران و مالکان (سهامداران)، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می­دهد. سود به­ عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی در دسترس استفاده کنندگان می­تواند توسط مدیریت شرکت با انگیزه­های مختلف مورد دستکاری واقع شود. مدیریت…

تعریف نگهداشت وجه نقد

در این فایل تعریف نگهداشت وجه نقد به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف مازاد نگهداشت وجه نقد

در این فایل تعریف مازاد نگهداشت وجه نقد به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف کیفیت سود

در این فایل تعریف کیفیت سود به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف سود خالص

در این فایل تعریف سود خالص به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف درصد پرداخت سود سهام

در این فایل تعریف درصد(نسبت) پرداخت سود سهام به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف جریان نقد عملیاتی

در این فایل تعریف جریان نقد عملیاتی  به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف تقسیم سود

در این فایل تعریف تقسیم سود به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف ارزش بازار

در این فایل تعریف ارزش بازار به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری