مرور رده

مقالات فارسی

مقالات ریسک جامع (ERM)

حجم فایل : ۴٫۸۲MBنسخه : PDFتعداد فایل: ۶ مقاله فارسیقیمت : ۵۸۰۰تومان در سالهای اخیر در ایران با توجه به خصوصی سازی شرکتهای صنایع مختلف و ورود آنها به بورس اوراق بهادار، بیش از بیش نیاز به اداره کردن سازمانها بر اساس اصول و…

مجموع مقالات فارسی کنترل داخلی

مقالات کنترل داخلی امروزه سازمان ها نیاز رو به رشدی به کنترل خطرهای مرتبط با فعالیت های عملیاتی و مالی در محیط های اقتصادی در حال تغییر دارند. کنترل داخلی اثربخش در بسیاری از سازمان ها در حال تبدیل شدن به راهبردی مهم برای مدیریت اثربخش…

مجموع مقالات فارسی استقلال حسابرس

مقالات استقلال حسابرس استقلال، اساس نظریه حسابرسی است. بدون استقلال حسابرسی کاری بی معناست. استقلال اساس خدمات اطمینان بخشی و شهادت دهی است. حرفه حسابرسی به تنوع بخشی به خدماتی که عرضه می کند، تمایل دارد. و...... تعداد مقالات:۲۰عدد…

مجموع مقالات فارسی تغییر حسابرس

مقالات تغییر حسابرس حسابرسی صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطلاعات شرکتها به شمار میرود. حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی آلودگیها را از اطلاعات مالی…

مجموع مقالات فارسی ارزش بازار

مقالات ارزش بازار امروزه یکی از دغدغه های اساسی مدیران درک افق آینده شرکت و فرایند ایجاد ارزش است و به این دلیل در تلاش برای استفاده از اطلاعات دارایی های نامشهود در فعالیت های تصمیم گیری می باشند. در واقع، تکامل حسابداری برای ارزشیابی و…

مجموع مقالات فارسی هموارسازی سود

مقالات هموارسازی سود تعداد مقالات:۳۵عددمناسب برای پژوهشگران،مقاله نویسان، دانشجویان ارشد و دکتریمناسب برای فصل مبانی نظریقیمت: ۵۸۰۰تومان

دانلود مجموع مقالات عدم تقارن اطلاعات

مقالات عدم تقارن اطلاعات یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود . بنابراین قبل از…

دانلود مجموع مقالات تئوری نمایندگی

مجموع مقالات تئوری نمایندگی تئوری نمایندگی (کارگزاری ۱) در متون مختلف از جمله اقتصاد (موریس و دیگران: ۲۰۰۱ )، بیمه (هابریچ : ۲۰۰۱ )، مدیریت (جنسن: ۱۹۹۸ ) و حسابداری (بیمن: ۱۹۸۲ ) و نمازی ۱۳۶۹ ، ۱۹۸۵ ) ظاهر شده است. این نظریه مربوط به موردی…

دانلود مجموع مقالات سیاست تقسیم سود

مقالات سیاست تقسیم سود تصمیمات و سیاستهای مربوط به تقسیم سود در شرکتها در ایجاد تصویری ازسودآوری آتی آن ها و توان رقابتی و فعالیتیشان از موارد قابل تأمل در مباحث مالیشرکتها میباشد. سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار، کسب منافع از محل…

دانلود مجموع مقالات محافظه کاری

مجموع مقالات محافظه کاری باسو (۱۹۹۷ (محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید. این تعریف، محافظهکاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اما…

مجموع مقالات تمرکز مالکیت

مقالات تمرکز مالکیت تحقیقات پیشین نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی متمرکز را نیز مورد بررسی قرار داده اند. تحقیق هفلین و شاو ۲۳ ( ۲۰۰۰ ) بیانگر وجود یک رانت اطلاعاتی برای سهامداران بزرگ می باشد . یافته های آن ها بیانگر یک رابطه مثبت بین…

دانلود مقاله بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسان

دانلود اثر برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسان ﻫﺪف ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻬﺎدی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در دوره ﺷﺶ…

دانلود مجموع مقالات کیفیت سود

مجموع مقالات کیفیت سود ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، اﻏﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺶ-ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم…

دانلود مجموع مقالات کیفیت گزارشگری مالی

مجموع مقالات کیفیت گزارشگری مالی  یکی از اهداف گزارشگری اطلاعات مالی، تسهیل فرآیند تخصیص سرمایه در اقتصاد است. از جنب ههای مهم این هدف، بهبود تصمیم های سرمایه گذاری است. به ویژه، نظریه ها پیشنهاد م ی کنند که بهبود شفافیت مالی منجر به بهبود…

دانلود مجموع مقالات تامین مالی

مجموع مقالات تامین مالی  تامین مالی به عمل تهیه منابع مالی برای فعالیت‌های تجاری، انجام خریدها یا سرمایه گذاری گفته می‌شود. نهادهای مالی و بانک ها در تلاش برای تأمین مالی هستند و در همین حین با فراهم کردن سرمایه برای کسب‌وکارها،…

دانلود مجموع مقالات عملکرد شرکت

 مجموع مقالات عملکرد شرکت ارزیابی عملکرد یکی از اقدامات اساسی و ضروری در امر برنامه ریزی و هدف گذاری مدیران بیان می شود، در واقـع ارزیـابی نـه تنهـا در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیران کمک می کند، بلکه نشان می دهد که چگونه استراتژ…

دانلود مجموع مقالات بازده سهام

مجموع مقالات بازده سهام در ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻬﺎر ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﺎزار ﮐﺎﻻ، ﺑﺎزار ﮐﺎر، ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻ و ﮐﺎر، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.…

دانلود مجموع مقالات مدیریت سود

مجموع مقالات مدیریت سود در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ وﺟﻮد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺮ…

دانلود مجموع مقالات ساختار مالکیت

مجموع مقالات ساختار مالکیت ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣـﺮوزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺠﺰاﺳـﺎزی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽورزﻧﺪ ، ﻟـﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه ، ﺗﻀـﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﺑﯿﻦ…